Apr 13, 2011
b4_soul

Kaidah-kaidah Ilmu Nahwu

قاعدة النحوية

1.      كلّ لفظٍ مفيدٍ كلام.

 • Setiap lafadz yang berfaidah ialah kalam

2.     كلُّ كلمةً أو جملةٍ أو كلامٍ فهو قول وكل قول لفظ.

 • Setiap kalimat, jumlah, kalam ialah qoul dan setiap qoul ialah lafadz.

3.      الفعل مرتبط بزمان

 • Fi’il terikat oleh waktu.

4.      الأصل في الأسماء الإعراب والأصل فى الحروف والأفعال البناء

 • Asal semua isim mu’rob (bisa menerima I’rob) dan asal semua huruf dan fi’il mabni (tidak bisa menerima I”rob)

5.      علامة الإعراب حركة أو حرف أو حذف

 • Tanda I”rob ialah harakat/huruf/membuang (huruf)

6.      كلُّ حرف مبنيٌّ.

 • Setiap huruf itu mabni

7.      كل مضمرٍ مبنيُّ.

 • Setiap isim dlomir itu Mabni

8.      الأصلُ في البناء السكون.

 • Asal mabni itu harkat sukun

9.      الحركات هي الأصل في الإعراب.

 • Harakat ialah asal pada I’rob

10.   قد يكون الإعراب بالحرفِ أو بالحذف.

 • Terkadang I’rob dengan huruf atau membuang huruf

11.   المعارف سبعة فقط.

 • Isim-isim ma’rifat hanya ada tujuh

12.  الضمائر والإشارة والموصول :ألفاظ محصورة.

 • Isim dlomir (kt ganti), isyaroh (kt tunjuk), maushul (kt sambung) ialah lafadz-lafadz terbatas (bisa dihitung)

13.   الأصل في (أل) أن تكون للتعريف.

 • Asal pada (أل) ialah untuk mema’rifatkan (isim nakiroh)

14.   النيابة في الحركاتِ والحروفِ والكلماتِ.

 • I’rob pengganti adanya pada harakat, huruf-huruf dan kalimat-kalimat.

15.   كلُ اسم مرفوع . ليس قبله شيء. فهو مبتدأُ ُ أو خبر

 • Setiap isim dirafa’kan, tidak ada sebelumnya sesuatu maka setiap isim itu kedudukannya jadi Mubtada atau khabar.

16.   المبتدأ وخبره، والفاعل ونائبه،مرفوعات.

 • Mubtada dan khabar, fa’il dan naaibul fa’il semuanya di rafa’kan

17.   الأصل في الأخبار أن تؤخر

 • Asal pada setiap khabar ialah diakhirkan.

18.   حذف ما يعلم جائز.

 • Membuang apa yang diketahui ialah boleh.

19.   الحذف بلا دليل ممتنع.

 • Membuang tanpa ada dalil (pembuangannya) tidak boleh (dilarang)

20.  الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة.

 • Asal pada mubtada ialah ma’rifat

21.  لا يجوز الابتداء بالنكرة مالم تُفد.

 • Mubtada tidak boleh diambil dari isim nakiroh selama tidak berfaidah

22.  كان وأخواتها ولواحقها رافعةٌ للمبتدأ ناصبةٌ للخبر.

 • Fi’il Naqis ialah merofa’kan bagi mubtada dan menasabkan bagi khabar.

23.  إنّ وأخواتها و(لا) النافية للجنس ناصبةٌ رافعةٌ .

 • Huruf Inna, saudara2nya, dan La yang nafi jinis merafa’kan (mubtada) menasabkan [khabar]

24.  (ظنّ) وأخواتها تنصب الجزئين.

 • Dzanna dan saudara2nya (af’al syak, yakin, syuru’) menasabkan 2 bagian [memiliki 2 maf’ul]

25.  الاسم المرفوعُ بعد الفعلِ فاعلٌ أو نائبه.

 • Isim marfu’ (yang dirafa’kan) sesudah fi’il ialah kedudukannya menjadi fa’il / naibul fa’il

26.  (أرى) وأخواتها الست تنصب ثلاثة.

 • Fi’il Araa dan saudaranya yang enam menasabkan tiga [mempunyai 3 maf’ul]

27.  كلُّ موجود يصح جعله فاعلاً أو مفعولاً به

 • Setiap yang ada bisa dijadikan fa’il atau maf’ul bih

28.  اجتمع في الاشتغال الأحكام الخمسة،ومثله المفعول معه

 • Hukum yang lima terkumpul pada bab istighal dan semisalnya ialah maf’ul ma’ah

29.  الأصل في الفاعل أن يتصل بفعله ،ويتقدم على مفعوله

 • Asal pada fail ialah terhubung langsung dengan fi’ilnya dan di dahulukan fail itu dari maf’ulnya

30.   اللازم من الأفعال ماتعدّى بواسطة إما بالهمز والتضعيف وحرف جر

 • Fi’il lazim bisa menjadi muta’addi dengan cara menambahkan hamzah, mudla’af dan huruf jar

31.   الأقرب هو الأولى عند التنازع

 • Yang terdekat ialah paling utama pada bab tanazu’

32.  المفاعيل خمسةٌ منصوبة

 • Semua maf’ul itu jumlahnya ada lima

33.   الظرف مضمّن معنى ((في))

 • Dzorof itu mengandung arti fi [baik zaman maupun makan]

34.   المفعول من أجله يصح أن يقع جواب (لماذا؟)

 • Ma’ful min ajlih bisa menjadi makna jawaban bagi limadza[kenapa?]

35.   الحال جواب (كيف؟) غالباً

 • Bab Hal [menjadi makna jawaban] kaifa [bagaimana?] pada umumnya.

36.   التمييز جواب (ماذا) غالباً

 • Bab Tamyiz  [menjadi makna jawaban bagi madza [apa?] pada umumnya

37.   الأصل في الاستثناء النصب

 • Hukum asal istisna itu nashab.

38.   مابعد(غير) و(سوى) مجرور غالباً

 • Isim sesudah ghair dan siwaa dijarkan [menjadi mudlaf ilaih] pada umumnya.

39.   يتوسع في معاني حروف الجر ،ولاينوب بعضها عن بعض

 • Menjadi luas ma’na huruf jar, maka tidak saling mengantikan satu sama lain.

40.   الباء أوسع حروف الجر معنى

 • Huruf jar ba’ ialah lebih luas makna dari huruf jar yang lain

41.   لابد للظروف والحروف من التعلّق

 • Bagi dzorof [madzruf] dan huruf-huruf [jar dan majrur] harus mempunyai ta’luq [hubungan makna]

42.  المضاف إليه مجرور أبداً

 • Mudlaf ilaih  dijarkan selamanya

43.   لا يجتمع التنوين والإضافة

 • Tidak terkumpul tanwin dan idlafah [mudlaf]

44.   بعض الأسماء مضاف أبداً

 • Sebagian isim-isim ada yang menjadi mudlaf selamanya

45.   المصدر يعمل عمل فعله، وكذلك اسم الفاعل

 • Masdar itu mempunyai amal seperti fi’ilnya begitu pula isim fa’il

46.   المقرَّر لاسم الفاعل يعطى لاسم المفعول

 • Yang ditetapkan [qiyasnya] bagi isim fa’il diberikan hukumnya bagi isim ma’ful

47.   المصادر مقيسةٌ أو منقولة

 • Masdar-masdar itu bisa qiyasi atau sam’ai

48.   تصاغ الصفة المشبهة من لازم لحاضر

 • Dibentuk sifat musyabihat itu dari ketetapan sifatnya pada waktu hadlir [mutakallim dan mukhatab]

49.   التعجبُ: ماأجملَه، وأجمل به

 • Bentuk ta’ajub itu yaitu : ma ajmalahu dan ajmil bih

50.   (نِعم) و(بئس)فعلان جامدان

 • Ni’ma dan bi’sa ialah dua fiil jamid [tidak ada asal pengambilan kata]

51.   يصاغ التفضيل مماصِيغ منه التعجب يتبع؛

 • Dibentuk isim tafdlil dari mengikuti isim yang yang bisa dijadikan ta’ajub.

52.  تابعُ التابعِ تابعٌ

 • [tabi’] Pengikut yang mengikut itu mengikuti yang diikuti [matbu’].

53.   التابع يتبع ما قبله في الإعراب

 • Ta’bi’ [yang ada empat] mengikuti isim/fi’il sebelumnya pada kedudukan I’rabnya

54.   الجمل بعد النكرات صفات

 • Jumlah [kalam] sesudah nakirah itu menjadi sifat.

55.   الجمل بعد المعارف أحوال

 • Jumlah [kalam] sesudah ma’rifat itu menjadi hal.

56.   التوكيد لفظي ومعنوي

 • Taukid itu ada lafdzi dan ada juga ma’nawi

57.   الصالح لعطف البيان صالح للبدلية إلا في مسألتين

 • Yang layak bagi ‘athof bayan layak pula di jadikan badal kecuali dua masalah.

58.   عطف الفعل على الفعل يصح

 • ‘athof fi’il atas fi’il yang lain itu boleh

59.   الأصل المحلّى بـ (أل) بعد الإشارة بدل

 • Hukum asal penambahan alif dan lam sesudah isim isyaroh itu menjadi badal

60.   الأصل في النداء بـ (يا)

 • Hukum asal pada bab nida ialah dengan yaa

61.   ما استحقه النداء استحقه المندوب

 • Isim yang berhak menerima nida berhak pula dinudbahkan

62.  الترخيم حذف آخر المنادى

 • Ta’rkhim itu membuang akhir munada.

63.   التحذير والإغراء متفقان في العمل ،مختلفان في المعنى

 • Tahdzir dan Ighraa sejalur pengamalannya berbeda maknanya

64.   اسم الفعل ك(صَه) واسم الصوت ك(قَب)

 • Isim ma’na fi’il seperti [hus/shah] dan isim makna suara itu seperti [qab/dug]

65.   للفعل توكيدٌ بالنون

 • Nun taukid hanya ada di fi’il

66.   الماضي لايؤكد بالنون

 • Fi’il madli tidak ditaukidi oleh nun taukid

67.   الصرف هو التنوين

 • Sharaf ialah tanwin

68.   المضارع معربٌ مالم تباشره نون التوكيد،أوتتصل به نون الإناث

 • Fi’il mudlari’ mu’rob selama tidak bertemu langsung oleh nun taukid [mabni fatah] atau nun jama’ mu’anats [mabni sukun].

69.   (لَم) وأخواتها تجزم فعلاً ،و(إِن) وأخواتها تجزم فعلين

 • Lam dan saudara2nya menjazamkan satu fi’il dan in dan saudara2nya menjazamkan 2 fi’il

70.   (إِن) تجزم ولاتجزم،و(إذا) لاتجزم وتجزم

 • Huruf In itu menjazamkan tapi tidak dijazamkan dan idza itu tidak menjazamkan tapi dijazamkan.

71.   الواحد ليس بعدد

 • Satu [wahid] itu bukan termasuk ‘adad [bilangan]

72.  العدد يخالف معدوده من ثلاثة إلى عشرة

 • ‘adad itu berbeda dengan ma’dudnya dari bilangan 3-10

73.   تمييز المائة والألف مجرور

 • Tamyiznya 100 dan seribu ialah dijarkan

74.   الاسم لا يزيد على خمسة أصول، والفعل أربعة

 • Isim itu tidak ada bertambah huruf asalnya atas lima huruf asal, dan fi’il itu empat asal

75.   جموع القلة (أَفعِلَة) و(أفعُل)و(أفعال)و(فِعلة)

 • Wazan jama’ qillah itu af’ilatun, af’ulun, af’aalun, dan fi’alatun.

76.   حروف العلة (واي)

 • Huruf ilat itu wau, alif, dan ya.

77.   حروف الزيادة (سألتمونيها)

 • Huruf zaidah itu ada 10 [sin, hamzah, lam, ta, mim, wawu, nun, ya, ha, dan alif]

78.   لاتبتدىء بساكن ، وقف به

 • Tidak dimulai dengan sukun oleh apa yang diwaqofkan dengannya.

79.   أحرف الإبدال (هدأت موطيا)

 • Huruf ibdal [pengganti] ialah ada 9 huruf; ha, dal, hamzah, ta ta’nits, mim, wau, tha, yaa, dan alif

80.   التصغير(فُعَيل) و(فُعَيعِل) و(فُعيعيِل)

 • Tashgir yaitu wajan fu’ai’lun, fu’ai’ilun, fu’ai’iilun.

81.   ماقبل ياء النسب مكسور

 • Isim yang sebelum ya nisbah ialah berharkat kasroh

82.  الإمالة في الألف والفتحة

 • Imalah hanya terjadi pada alif dan fatah

83.   الحرف بريء من التصريف

 • Huruf itu tidak terikat oleh tashrif

84.   ليس في اللغة ماهو على وزن (فِعُل)

 • Tidak ada dalam bahasa arab wazan fi’ula

85.   مالزم الكلمة هو الأصلي من الحروف

 • apa yang melazimkan sebuah kalimah yaitu bangsa asal dari huruf

86.   همزة الوصل لاتثبت في الوصل

 • Hamzah washal itu tidak tetap [tidak berharkat] pada sambungan [tengah-tengah] kalimah

87.   اللبس بلاقصد محذور

 • Menyerupai dengan tanpa maksud ialah dilarang

88.   التخفيف مقصد من مقاصد اللغة

 • Tahfif ialah tujuan dari beberapa tujuan bahasa

89.   الهمز ثقيلٌ يعالج بالملاينة

 • Hamzah yang berat dibacanya dihindari dengan menjadikan huruf layyin [huruf ‘ilat]

90.   كل ماجاز قراءةً جاز لغةً

 • Setiap kalimah yang boleh dibacanya boleh secara bahasanya [tulisan dan bacaannya]

91.   الأيسر في الاستعمال هو الأشهر

 • Memudahkan penggunanan ialah hal yang paling masyhur

92.  لاتنقض القواعد بمفاريد الشواهد

 • Tidak batal suatu kaidah2 [bahasa] dengan syawahid [sya’ir-syair contoh bahasa] yang satu

93.   عليك بالأشباه والنظائر

 • Lazimkan oleh kamu dengan asybah [penyerupaan-penyerupaan] dan nadzair [pendapat-pendapat]

94.   المشقة تجلب التيسير

 • Kesulitan bahasa itu akan menarik kemudahan

95.   العبرة بالغالب لابالنادر

 • Ungkapan itu menggunakan hal yang umum bukan dengan hal yang langka

96.   إعمال الكلام أولى من إهماله

 • pengamalan kalam lebih utama dari menganggurkannya

97.   الإعراب فرع عن المعنى

 • Perubahan itu cabang bagi perubahan makna

98.   عدم التقدير أولى من التقدير

 • Tidak mentaqdirkan lebih utama dari taqdir [mengkira-kirakan]

99.   الظاهر أولى من التقدير

 • Dzahir lebih baik dari taqdir [mengkira-kirakan]

100.           الضرورة في الشعر تقدر بقدرها

 • Dlarurot syi’ir itu sesuai standar

101.           الأصل بقاء ماكان على ماكان

 • Hukum asal itu tetapnya sebagaimana sedia kalanya

102.           العبرة في الإعراب بالخواتيم.

 • Ungkapan I’rob itu ditandai dengan akhir-akhir kalimat

103.           كل شيئ له مستثنيات

 • Setiap sesuatu mempunyai pengecualian

104.           القليل نذير النذير لا يعتبر

 • Sedikit itu jarang adanya yang jarang itu jangan diambil ibarat.

الأفعال

1.      الفعل هو : ما دل على معنى ، وكان له زمن .

 • Fi’il ialah kalimah yang menunjukkan arti serta mempunyai makna waktu.

2.     الأفعال ثلاثة أنواع : المضارع ، والماضي ، والأمر .

 • Fi’il itu [umumnya] ada tiga: madli, mudlari’ dan amr

3.      المضارع يـميزه جواز دخول ( لم ) قبله .

 • Fi’il mudlari’ itu membedakannya dengan masuknya [lam] sebelumnya

4.      الماضي يـميزه جواز دخول ( التاء ) بعده .

 • Fi’il madli itu membedakannya dengan masuknya [ta] sesudahnya

5.      الأمر يـميزه جواز دخول (نون ) التوكيد بعده ، مع دلالته على الأمر .

 • Fi’il amr itu membedakannya dengan masuknya [nun taukid] sesudahnya serta menunjukkan makna perintah.

6.      الماضي و الأمر مبنيان دائما .

 • Fi’il madli dan amr itu mabni selama-lamanya

7.      المضارع يبنى إذا اتصلت به نون التوكيد المباشر أو نون النسوة ، وما عدا ذلك معرب .

 • Fi’il mudlari’ mabni ketika bersambung dengan nun taukid [mabni fatah] yang langsung bertemunya. Atau nun jama’ niswah [mabni sukun] dan selain yang demikian maka fi’il mudlari mu’rob.

8.      المضارع المعرب ثلاثة أنواع : المرفوع ، والمنصوب ، والمجزوم .

 • Fiil mudlari’ yang mu’rob itu ada tiga ; dirafa’kan, dinasabkan dan dijazmkan.

9.      يُرفع المضارع إذا لم يسبقه حرف نصب أو جزم .

 • Di rafa’kan fi’il mudlari ketika tidak mendahuluinya oleh huruf nasab atau huruf jazam.

10.   الأفعال لا تكون مجرورة .

 • Fi’il itu tidak akan terjadi kasroh.

11.   الفعل المبني للمعلوم يأتي بعده فاعل .

 • Fi’il mabni ma’lum itu datang sesudahnya fa’il.

12.  الفعل المبني للمجهول يأتي بعده نائب فاعل .

 • Fi’il mabni majhul itu datang sesudahnya naib fa’il.

13.   الفعل اللازم يرفع الفاعل فقط .

 • Fi’il lazim hanya merofa’kan fa’il saja.

14.   الفعل المتعدي يرفع الفاعل وينصب مفعولا به أو أكثر .

 • Fi’il muta’adi bisa merofa’kan fail dan menasabkan satu mafu’l atau lebih.

15.   الفعل التام يأتي بعده فاعل .

 • Fi’il tam itu datang sesudahnya fa’il

16.   الفعل الناقص لا يأتي بعده فاعل .

 • Fi’il naqis itu tidak datang sesudahnya fa’il

17.   الفعل المتصرف له أكثر من صورة من صور الفعل الثلاث ( الماضي ، المضارع ، الأمر ) .

 • Fi’il mutasharif mempunyai tiga rupa [madli, mudlari’ dan amr]

18.   الفعل الجامد له صورة واحدة فقط من صور الفعل الثلاث .

 • Fi’il jamid itu Cuma satu rupa saja dari tiga rupa.

الأسـماء

19.   الاسم هو : ما دل على معنى , وليس له زمن .

 • isim ialah kalimah yang menunjukkan arti serta tidak mempunyai makna waktu.

20.  علامات الاسم التي تميزه عن غيره هي : الجر ، والتنوين ، والنداء ، وأل ، والإسناد .

 • Tanda-tanda isim yang membedakan dengan yang lainnya : jar [dengan huruf jar, idlafah, dan tabi’i], tanwin, nida, ada alif dan lam dan isnad.

21.  الضمائر والمصادر من الأسماء .

 • Isim dlamir dan masdar sebagian dari Isim

22.  المرفوعات من الأسماء هي : المبتدأ ، والخبر ، والفاعل ، ونائب الفاعل .

 • Yang dirafa’kan dari isim-isim : mubtada, khabar, fa’il dan naib fa’il.

23.  المنصوبات من الأسماء هي : المفعول به ، والمفعول المطلق ، والمفعول لأجله ، والمفعول فيه ، والمفعول معه ، والحال ، والتمييز ، والمستثنى .

 • Yang dinasabkan dari isim-isim : maf’ul bih, mafu’l mutlak, maf’ul li ajlih, ma’ful fiih, maf’ul ma’ah, hal, tamyiz, dan mustatsna’.

24.  المجرورات من الأسماء هي : المجرور بحرف الجر ، والمضاف إليه .

 • Yang dijarkan dari isim-isim : yang dijarkan dengan huruf jar, dan mudlaf ilaih.

25.  التوابع من الأسماء هي : الصفة ، والتوكيد ، والبدل ، والمعطوف .

 • Yang mengikut dari isim-isim ialah : sifat, taukid, badal dan ma’thuf.

26.  المبنيات كالضمير، واسم الاستفهام ، والاسم الموصول ، وغيرها لابد من ذكر أنها في محل عند إعرابها .

 • Isim mabni seperti isim dlamir, maushul dan lainnya itu termasuk ‘irob mahalli [kedudkan I’robnya disebutkan]

27.  الاسم المرفوع في أول الجملة إعرابه مبتدأ .

 • Isim yang dirafa’kan pada awal jumlah ‘irobnya ialah mubtada

28.  الاسم المرفوع بعد ( لولا ) إعرابه مبتدأ ، وخبره محذوف .

 • Isim yang dirafa’kan sesudah huruf [laula] I’robnya mubtada dan khabarnya dibuang.

29.  الاسم المتم الفائدة إعرابه خبر .

 • Isim yang menyempurnakan fai’dah I’robnya khabar.

30.   إذا لم يظهر الفاعل بعد الفعل فالفاعل ضمير مستتر .

 • Apabila tidak nampak fa’il sesudah fi’il maka fa’ilnya dlamir yang disimpan.

31.   إذا جاء بعد الفعل مصدره فالمصدر إعرابه مفعول مطلق .

 • Apabila datang sesudah fi’il itu berupa masdarnya maka I’robnya ma’ful mutlak.

32.  الاسم المنصوب بعد العدد أو المقدار أو اسم التفضيل إعرابه تمييز .

 • Isim yang dinasabkan sesudah bilangan, ukuran, dan isim tafdlil I’robnya menjadi tamyiz.

33.   إذا لم يكن الاستثناء مفرغا فما بعد ( إلا ) إعرابه مستثنى .

 • Apabila tidak ada istitsna’ mufarragh maka kalimat sesudah [illa] ‘irobnya jadi mustastna’.

34.   إذا جاءت نكرة ثم معرفة فالمعرفة إعرابها مضاف إليه .

 • Apabila ada isim nakiroh kemudian ma’rifat maka isim ma’rifat itu I’robnya mudlaf ilaih

35.   الضمائر ( هـ ، ي ، ك ) إذا اتصلت بفعل فإعرابها مفعول به ، وإذا اتصلت باسم فإعرابها مضاف إليه .

 • Isim dlamir [ha, ya, kaf]  jika bertemu dengan fi’il I’robnya maf’ul bih, dan apabila betemu isim maka I’robnya menjadi mudlaf ilaih.

36.   الاسم الواقع بعد حرف العطف إعرابه معطوف .

 • Isim yang tiba sesudah huruf ‘athaf maka I’robnya ma’thuf

37.   إذا اجتمع اسمان متفقان فالثاني منهما إعرابه صفة .

 • Apabila berkumpul dua isim yang sama [cocok] maka isim yang kedua I’robnya menjadi sifat.

38.   إذا جاء اسم إشارة ثم اسم معرف بـ( أل ) فالمعرف بـ( أل ) إعرابه بدل .

 • Apabila datang sesudah isim isyaroh kemudian isim yang menerima alif lam maka isim yang ada al nya itu I’robnya menjadi badal.

39.   إذا تكررت كلمة مرتين فالثانية منهما توكيد .

 • Apabila berulang kalimah dua kali maka yang keduanya menjadi taukid.

والله أعلم

Jika ada kesalahan maka itu keteledoran saya, jika benar maka itu anugrah dari Allah bagi Hamba-Nya.

Cat: sebenarnya ada banyak sekali kaidah-kaidah bahasa arab namun hanya inilah yang dapat saya kumpulkan mudah-mudahan bermanfa’at

Apr 12, 2011
b4_soul

Hello world!

Welcome to Blog.com.

This is your first post, produced automatically by Blog.com. You should edit or delete it, and then start blogging!

Kajian Islami Klassik

Tauhid, Fiqih, Tasawuf

Tidak ada yang gratis di dunia ini semuanya perlu pengorbanan

Archives

الرزنمة

April 2014
M T W T F S S
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Slideshow

Get the Flash Player to see the slideshow.